Się Żyw

WAŻNE! Jeśli kupujesz tylko e-book, warsztat, szkolenie, od razu po zakupie otrzymasz na maila link do jego/ich pobrania! Jeśli kupujesz inne produkty, wymagające wysyłki, link do pobrania e-book, otrzymasz po ich wysłaniu. Prosimy o wpisywanie prawidłowych adresów mailowych aby produkty cyfrowe od razu trafiały do Państwa.

I Postanowienia ogólne

Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu
art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady korzystania ze Sklepu.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) Sprzedawca / Organizator – rozumie się przez to:
Justynę Borską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Się Żyw Justyna Borska, z siedzibą w Opolu 45-820, Ludowa 9, używającą w serwisie nazwy siezyw.pl, e-mail kontakt@siezyw.pl

2) Klient / Uczestnik– rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;

3) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu ;

4) Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.siezyw.pl, w którym zakupić można Produkty lub Usługi:
Produkty – rozumie się przez to rzecz lub rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie, a także Szkolenie – materiał/ nagranie ze szkolenia wraz z materiałami edukacyjnymi do odtwarzania w dowolnym czasie, bez limitu czasowego,

Usługi:
– Konsultacje – usługa doradcza, coachingowa udzielana indywidualnie przez Organizatora, świadczona drogą elektroniczną lub telefoniczną, data szkolenia wybierana jest przez Uczestnika; konsultacja nie stanowi wizyty lekarskiej ani dietetycznej,
– Szkolenia on-line – usługa szkolenia prowadzonego na żywo drogą elektroniczną dla grupy uczestników w ustalonym z góry terminie,
– Warsztaty – praktyczne zajęcia grupowe zorganizowane przy jednoczesnej obecności organizatora i uczestników w ustalonym z góry terminie i miejscu

5) Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu, W Sklepie dostępną usługą jest Konto Klienta,

6) Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

7) Cena – należy przez to rozumieć cenę brutto Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Produktu. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich;

8) Dostawca – profesjonalny operator pocztowy dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty;

9) Koszty dostarczenia Produktu – rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktu do Klienta;

10) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;

11) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta


3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust.5 poniżej, zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są przedsiębiorcami z siedzibą poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w stosunku do umów zawieranych z Klientami, którzy są Konsumentami mającymi zwykłe miejsce pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polski, zastosowanie znajdują wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże konsumenci ci mogą korzystać z ochrony przyznanej im na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium państwa w którym mają oni miejsce zwykłego pobytu, w sytuacji gdy nie można tych przepisów wyłączyć w drodze umowy.


II Rejestracja w Sklepie i dokonywanie Zamówień

1. Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Produkty i/lub Usługi w Sklepie są Klienci, którzy posiadają status zarejestrowanego użytkownika w Sklepie i Ci którzy nie są zarejestrowani.

2. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

3. Dostępność Produktów i Usług jest aktualizowana od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

4. Status niezarejestrowanego użytkownika Sklepu posiadają Klienci dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji i logowania. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktu i/lub Usługi za pośrednictwem Sklepu.

5. Status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Klient uzyska po wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie internetowej Sklepu oraz dokonaniu aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na e-mail Klienta. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji. Login i hasło mają charakter poufny.

6. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Produktu i/lub Usługi prezentowanych w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia przez wybór przycisku – „zamówienie”

7. Klient, który nie posiada statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu składa zamówienie poprzez dodanie Produktu i/lub Usługi prezentowanych w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Produkt poprzez wybór przycisku – „zamówienie” i podając dane do formularza zamówienia, niezbędne do jego zrealizowania zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

8. W trakcie procedury składania zamówienia, aż do momentu wybrania przez Klienta przycisku „zamówienie” Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu i/lub Usługi, miejsca dostarczenia Produktu, sposobu płatności, danych podanych do zrealizowania zamówienia. Poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie” Klient definitywnie składa zamówienie.

9. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu i/lub Usługi oraz koszty dostarczenia Produktu. Informacja o całkowitej wartości zamówienia jest podawana na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić.

10. Zamówienie można składać przez całą dobę, każdego dnia tygodnia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.

11. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e- mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzająca otrzymanie przez Sprzedawcę zamówienia. Wiadomość jest wysyłana automatycznie i potwierdza fakt dotarcia zamówienia do Sprzedawcy.

12. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.

13. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

14. Faktura VAT będzie przesłana na podany przez Klienta, podczas składania zamówienia adres e-mail.


III Realizacja zamówienia

1. Złożone zamówienie zostaje weryfikowane przez Sprzedawcę. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji nastąpi po otrzymaniu całej należności tj. ceny Produktu i kosztów dostarczenia wskazanych w zamówieniu.

2. Jeśli zamówienie jest złożone w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, Klient otrzymuje na adres e-mail wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy:
a) dane podane przez Klienta są nieprawdziwe;
b) zamówienie nie zostało opłacone w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
4. Produkt objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży.

5. W przypadku braku produktu w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie w celu podjęcia decyzji co do dalszej realizacji Zamówienia.

6. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.


IV Dokonywanie zamówień, anulacja lub zmiana terminu i realizacja Usług

1. Zamawianie i realizacja Usług odbywa się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu z uwzględnieniem następujących zastrzeżeń dotyczących Usług:
a) Konsultacje nie stanowią wizyty lekarskiej ani jej nie zastępują, Konsultacje nie mają na celu stawiania diagnozy dotyczącej stanu zdrowia, nie ingerują w prowadzoną przez lekarza terapię/ farmakoterapię, w związku z Konsultacją nie są wystawiane recepty na leki bądź suplementy diety, co Uczestnik poprzez złożenie zamówienia akceptuje, 

b) Jeżeli Konsultacja dotyczy osoby małoletniej może ona uczestniczyć wraz z Uczestnikiem w Konsultacji, przy czym Uczestnikiem Konsultacji może być wyłącznie osoba pełnoletnia będąca przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym małoletniego uczestnika, którego dotyczy Konsultacja,

c) Podczas zamawiania Konsultacji Uczestnik wybiera w kalendarzu termin Konsultacji; w kalendarzu istnieje możliwość wyboru dostępnych w momencie zamawiania terminów. Poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie” Uczestnik Konsultacji definitywnie składa zamówienie i potwierdza wybrany termin Konsultacji. Terminy Szkoleń on-line i Warsztatów ustalone są przez Organizatora i podane w opisie danej Usługi, a Uczestnik poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie” definitywnie składa zamówienie i akceptuje dany termin.

d) Organizator nie wymaga przesyłania wyników badań laboratoryjnych ani nie dokonuje ich interpretacji,

e) Uczestnik może odwołać Konsultację na 7 dni roboczych przed umówionym terminem konsultacji. Klient może zmienić termin umówionej wcześniej konsultacji, na 3 dni robocze przed terminem umówionej konsultacji. Zmiany terminu należy dokonać wyłącznie za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres kontakt@siezyw.pl, Cena zapłacona za Konsultacje gdy uczestnictwo odwołane zostało później niż 7 dni roboczych przed zamówionym terminem nie będzie zwracana.

f) Uczestnik może zrezygnować z udziału w Szkoleniu on-line lub w Warsztatach nie później niż 7 dni przez terminem Szkolenia on-line / Warsztatu. Rezygnacji należy dokonać za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres: szkolenia@siezyw.pl, za datę rezygnacji uznaje się dzień jej wpłynięcia do organizatora. Przy rezygnacji w terminie późniejszym niż wyżej wskazano, Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania 50% ceny szkolenia. Uczestnik może przekazać rezerwację swojego miejsca innej osobie po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Kwota dokonanej opłaty lub 50% ceny szkolenia w przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu on-line w terminie późniejszym niż 7 dni przed jego terminem zostanie zwrócona na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy w terminie 7 dni.

3. Konsultacje są realizowane za pośrednictwem połączenia telefonicznego lub internetowego – poprzez komunikator WhatsApp lub poprzez platformę Google meet – według wyboru Uczestnika, przy czym Uczestnik zobowiązany jest dysponować danym narzędziem komunikacji, którego wyboru dokonał. Uczestnik w celu realizacji Konsultacji zobowiązany jest posiadać dostęp do telefonu lub komputera, a w przypadku wyboru Konsultacji za pośrednictwem platformy Google meet lub aplikacji WhatsApp Uczestnik zobligowany jest posiadać dostęp do internetu. Jeżeli problemy techniczne leżące po stronie Uczestnika uniemożliwią realizację Konsultacji Organizator wykona połączenie telefoniczne na numer telefonu podany podczas składania zamówienia (o ile jest to polski numer telefonu) i Konsultacja będzie mogła być przeprowadzona telefonicznie. Klient, który podał podczas rejestracji zagraniczny numer telefonu zobowiązany jest wykonać połączenie telefoniczne na swój koszt.

4. Organizator, w przypadku leżących po stronie Uczestnika problemów technicznych uniemożliwiających jemu udział w Konsultacjach lub Szkoleniu On-line nie dokonuje zwrotu uiszczonej ceny Usługi. Brak uczestnictwa w Szkoleniu on-line nie wyklucza dostępu do materiałów zapewnionych przez Organizatora. Materiały szkoleniowe będą dostępne po zakończeniu szkolenia, jednak nie wcześniej niż w ciągu 24 h od jego zakończenia. Każdy Uczestnik otrzyma link do materiałów szkoleniowych drogą mailową, na adres mailowy podany przy zakupie szkolenia.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu Konsultacji nie później niż 24 godziny przed zamówionym terminem Konsultacji, a w przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę terminu Konsultacji zobowiązuje się do zwrotu dokonanej opłaty w ciągu 7 dni.

6. Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie w przypadku wyczerpania wolnych miejsc. W sytuacji wyczerpania limitu miejsc na Szkolenie on-line, Organizator zobowiązuje się do stworzenia listy rezerwowej na podstawie indywidualnych zapytań osób kierowanych drogą mailową. W przypadku rezygnacji Uczestnika ze Szkolenia on-line, osoby na liście rezerwowej zostaną niezwłocznie za pośrednictwem korespondencji e-mail poinformowane o zwolnionym miejscu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia on-line z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na podane przez niego konto bankowe.

8. Wykorzystane materiały na Szkoleniu i Szkoleniu On-line: prezentacja multimedialna, e-booki, przepisy i inne dobra są utworem prawnie chronionym (art. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zabrania się ich kopiowania oraz udostępniania. Organizator nie przekazuje prezentacji multimedialnej w formie elektronicznej uczestnikom.

9. Szkolenie on-line odbywa się za pośrednictwem wideokonferencji na portalu zoom lub innym. Link do Szkolenia on-line Uczestnicy otrzymają drogą mailową na adres podany przy zakupie Szkolenia on-line. Błędy w adresach mailowych nie uprawniają Uczestnika do wystąpienie o zwrot kosztów Szkolenia on-line.

10. Uczestnicy Szkolenia on-line zobowiązani są we własnym zakresie zadbać o narzędzie (komputer) oraz dostęp do internetu, dzięki któremu będą mogli wziąć udział w Szkoleniu on-line. Organizator nie zapewnia Uczestnikom sprzętu ani dostępu do internetu.

11. Wizerunek uczestnik biorącego udział w szkoleniu on-line może zostać utrwalony jako element całego wydarzenia, a następnie udostępniony innym uczestnikom, a jeżeli Uczestnik nie wyraża na to zgody winien wyłączyć obraz bądź zamieścić awatar nie zawierający własnego wizerunku.

12. Zabrania się nagrywania oraz udostępniania transmisji internetowej osobom trzecim.


V Zasady płatności za Produkty i/ lub Usługi

1. W celu wykonania Umowy sprzedaży Klient/ Uczestnik zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę Produktów i/lub Usług oraz koszt dostarczenia Produktu.

a) przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia, rachunek bankowy sprzedawcy Millenium PL 07 1160 2202 0000 0005 5005 8190
b) płatność online za pośrednictwem Systemu PayPal płatności online, Przelewy24.
Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest jego zakup i opłacenie pełnej kwoty za szkolenie, nie później niż 3 dni przed datą Szkolenia na wskazane przez Organizatora konto bankowe (datą zapłaty jest dzień jej zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora).

2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayPal oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.paypal.com Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta/ Uczestnika regulaminu tych usług.

3. Zasady dokonywania płatności przez Klientów/ Uczestników za pośrednictwem Przelewy24 oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.przelewy24.pl/kontakt/reklamacja. Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tych usług.

4. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.


VI Dostawa zamówionego Produktu

1. Produkt wysyłany jest pod adres wskazanym w formularzu rejestracji/zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie drogą mailową lub telefoniczną o nieprawidłowo wypełnionym formularzu, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Przesyłki z Produktem Sprzedawca dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej. Istnieje możliwość odebrania Produktu w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru drogą mailową bądź telefoniczną.

3. Sprzedawca stara się dostarczyć sprzedawane Produkty jak najszybciej. Wysyłka Produktów znajdujących się w magazynie jest realizowana w ciągu 2-5 dni roboczych od momentu:
a) w przypadku płatności online realizowanej jest za pośrednictwem serwisów
– Przelewy24 – gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności. W finalizacji zamówienia Klient zostaje przekierowany do strony serwisu Przelewy24, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność kartą lub przelewem bankowym
– Paypal
– zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności przelewem.

4. Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Klient akceptuje i rozumie, iż używanie ostrych narzędzi przy otwieraniu paczki może uszkodzić Produkt. Uszkodzenie Produktu przez klienta, w postaci przecięcia Produktu nie będą podstawą do reklamacji oraz będzie powodowało utratę gwarancji.


VII Zwrot zakupionego Produktu

1. Klient, który jest Konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Internetowym www.siezyw.pl Produkt bez podania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta. Prawo to nie dotyczy zakupu treści cyfrowych.

2. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Produktu Sprzedawcy, na swój koszt, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnych opakowaniach i nie nosić oznak użytkowania. Towar zakupiony i zwrócony przez Klienta nie może być uszkodzony mechanicznie lub zabrudzony. Jeśli wyżej wymienione sytuacje nastąpią Sprzedawca ma prawo odmowy Klientowi zwrotu kwoty za zakupiony towar.

4. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu zakupionego przez sklep internetowy na adres umieszczony na formularzu zwrotu. Adres do zwrotu produktów na adres Się Żyw Justyna Borska, Ludowa 9; Opole 45-129. Zamówienia zakupione w jakimkolwiek innym sklepie stacjonarnym lub internetowym, nie podlegają zwrotowi na podany wyżej adres.

5. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę za odesłany przez Klienta Produkt w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu zwróconego Produktu.

6. Zwrot dokonywany jest w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności, przekazem pocztowym lub na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

8. Odstąpienie od umowy sprzedaży Produktu może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu dostępnego na stronie internetowej sklepu siezyw.pl


VIII Reklamacje

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktów i/lub Usług bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli sprzedany Produkt i/lub Usługa ma wady fizyczne, prawne lub jest w inny sposób niezgodny z umową Klient ma prawo złożyć reklamację.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt i/lub Usługa ma wadę fizyczną lub prawną lub jest w inny sposób niezgodny z umową (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamacje dotyczące wad Produktów i/lub Usług należy zgłaszać pisemnie na adres:

Się Żyw Justyna Borska, Ludowa 9, Opole 45-820 lub drogą elektroniczną na adres e-mail kontak@siezyw.pl

4. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwiska Klienta;
b) adres do korespondencji lub adres e-mail Klienta;
c) dowód potwierdzający dokonanie zakupu Produktu i/lub Usługi;
d) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta;
e) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Sprzedawca rozpoznaje reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

6. Koszty przesyłki Produktu ponosi Sprzedawca, jednak nie większe niż koszt normalnej przesyłki polecone

7. Klient akceptuje i rozumie, iż używanie ostrych narzędzi przy otwieraniu paczki mogą uszkodzić Produkt. Uszkodzenie Produktu przez klienta, w postaci przecięcia produktu nie będą podstawą do reklamacji oraz będą powodowały utratę gwarancji.


IX Dane kontaktowe Sprzedawcy

We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem: Się Żyw Justyna Borska, Ludowa 9; Opole 45-129 lub za pośrednictwem adresu e- mail kontakt@siezyw.pl


X Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2022 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Justynę Borską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą SIĘ ŻYW JUSTYNA BORSKA z siedzibą w Opolu 45-820, ul. Ludowa 9, e-mail: kontakt@siezyw.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (listownie przesyłką pocztową lub za pomocą poczty elektronicznej).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; Państwo ponosicie tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam przedmiot sprzedaży na wyżej wskazany adres niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo przedmiot sprzedaży przed upływem terminu 14 dni.

ZAŁĄCZNIK – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–Adresat: Justyna Borska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Się Żyw Justyna Borska, z siedzibą w Opolu 45-820, Ludowa 9
–Ja/My* …….………………………………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy* ………………………………………………………………………….
–Data zawarcia umowy …………………………………………………………………………
–Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………….
–Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………….

0

Your Cart Is Empty

No products in the cart.